top of page

doc. MUDr. JIŘÍ HERÁČEK, Ph.D., MBA

narozen 1969

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

 • 1995 všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 • 1999 specializace I. stupně, urologie

 • 2003 specializace II. stupně, urologie

 • 2003 ČLK Licence k výkonu samostatné praxe, odborného zástupce, poradenské služby pro obor urologie

 • 2007 ČLK Licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor urologie

 • 2008 doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze, obor Experimentální chirurgie, dizertační práce Hormonální profil u mužů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty

 • 2010 habilitační řízení, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, obor Chirurgické obory, habilitační práce Možnosti stanovení lokálního rozsahu karcinomu prostaty před radikální prostatektomií

 • 2011 MBA ve zdravotnictví, Academy of Health Care Management, Čelákovice

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1995-1999 Urologické oddělení, Nemocnice Na Františku

 • 2000-2014 Urologická klinika, FN Královské Vinohrady

 • 2014-dosud Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • 2004-dosud ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum

 • 2010-dosud Urologie Malešice

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • 2001-2010 odborný asistent, Urologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

 • 2005-2014 člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku z chirurgie, Urologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

 • 2008-2009 zástupce přednosty kliniky pro vzdělávací a vědeckou činnost, Urologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

 • 2010-dosud člen zkušební komise pro atestační zkoušky z urologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 • 2011-2014 docent, Urologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

 • 2015-2020 docent, Urologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • Chirurgická metoda léčby močové inkontinence u muže - bulbouretrální slingová operace prolenovou páskou (TBT) (2001-2003, ND6859), spoluřešitel, hodnoceno B

 • Vztah mutací genu pro androgenní receptor a změn exprese androgenního receptoru v karcinomu prostaty k biologickým vlastnostem nádoru a hormonálnímu profilu pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty (2004-2006, NR8096), spoluřešitel hodnoceno A

 • Identifikace vrozených DNA polymorfismů u skupiny genů syntetické dráhy testosteronu jako faktorů genetické predispozice pro vznik a vývoj karcinomu prostaty a jejich využití pro prevenci a odhad prognózy v české populaci (2004-2006, NR8039), spoluřešitel, hodnoceno A

 • Vliv hormonálních a genetických faktorů na fertilizační schopnosti zárodečných buněk u mužů s neobstrukční azoospermií (2008-2011, NS9967-4), hlavní řešitel, hodnoceno A

 • Význam infekce prostaty v etiopatogenezi karcinomu prostaty (2008-2011, NS9984), spoluřešitel, hodnoceno A

 • Urologické a endokrinologické faktory hormonální substituční terapie u pacientů s Kallmannovým syndromem (2008-2011, NS9983), spoluřešitel, hodnoceno B

 • Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi (2012-2015, NT13369), spoluřešitel, hodnoceno A

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká lékařská společnost JEP

 • Česká urologická společnost ČLS JEP

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

 • European Association of Urology

 • Society of Reproductive Surgeons

 • Society of Male Reproduction and Urology

 • European Academy of Andrology

 • International Society for the Study of the Aging Male

 • American Society for Reproductive Medicine

 • European Society for Sexual Medicine

 • European Society of Human Reproduction and Embryology

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 1 monografie, vedoucí autor, učební pomůcky

 • 7 kapitol v monografiích, spoluautor

 • 25 publikací v časopisech s IF

 • 79 publikací v recenzovaných českých/zahraničních časopisech bez IF

 • více než 200 abstrakt na českých a mezinárodních odborných konferencích

 • více než 200 přednášek na českých a mezinárodních odborných konferencích

 • Web of Science: celkem 679 citací; bez autocitací 658, h-index 10

bottom of page